PODRŠKA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (IPF5)

ZAPADNI BALKANOvaj ugovor je deo Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji pokriva sledeće ključne oblasti: Energetiku, Zaštitu životne sredine, Transport i Društvo.


Opis projekta

WBIF je osnovan 2009. godine od strane EU, EIB-a, EBRD-a, CEB-a i KfW-a. U decembru 2018. godine, pomenutim institucijama pridružila se i AFD.
WBIF pruža finansijsku i tehničku podršku strateškim investicijama u energetici, zaštiti životne sredine, društvu, saobraćaju i IT sektoru. Takođe, omogućena je i podrška razvoju privatnog sektora.
Odabrani investicioni projekti su implementirani kroz Podršku infrastrukturnim projektima (IPF) – Tehnički okvir.
Krajnji cilj IPF5 projekta je da doprinese poboljšanju infrastrukture na Zapadnom Balkanu, implementacijom prioritetnih projekata za investiranje koji će biti finansirani kombinacijom donacija i kredita u sektorima energetike, zaštite životne sredine, društva, saobraćaja i IT sektoru, i poboljšanjima lokalnih kapaciteta i njihovu pripremu za buduću mogućnost korišćenja EU fondova.


 Podrška EU za razvoj Zapadnog Balkana

WBIF je području Zapadnog Balkana kroz grantove do sada alocirao 1,047 miliona evra.

Pored toga odobreno je i 5,4 milijarde evra kredita za investicije procenjene na 18,2 milijarde evra ukupno.AŽURIRANO: 11.04.2019


 PODACI O PROJEKTU

Svrha projekta
Podrška u pripremi i implementaciji investicionih projekata koji se finansiraju kao kombinacija bespovratnih sredstava i zajma u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva i transporta na Zapadnom Balkanu

Korisnik
Države Zapadnog Balkana

Naručilac
Evropska investiciona banka

Period izvršenja
2016-2020 (u toku)


 USLUGE

Implementacija prioritetnih investicionih projekata u oblastima zaštite životne sredine, energetike, društva i transporta, i to:
- Izrada prethodnih studija oprevdanosti i studija opravdanosti
- Izrada svih nivoa projektne dokumentacije
- Izrada procena u vezi uticaja na zaštitu životne sredine i društvo u skladu sa zahtevima nacionalne regulative i pravilima međunarodnih finansijskih institucija
- Podrška tokom procesa nabavki
- Nadzor na izvođenju radova
- Transfer znanja u oblasti razvoja projekata, upravljanja projektima kao i finansijskih tehnika ka krajnjim korisnicima, i Druge usluge.


 KONTAKT

Jasna Stojiljković-Milić
Vršilac dužnosti rukovodioca odeljenja za planiranje i ekonomiju
Tel + 381 11 38 35 040
jami@cestra.rs